I. Taxa judiciară de timbru

pentru cererile evaluabile în bani

 

A. Cereri în primă instanță

 

a)

până la valoarea de 38,80 lei

2 lei

b)

între 38,81 lei și 388 lei

2 lei + 10% pentru ce depășește 39 lei

c)

între 388,01 lei și 3.879 lei

37 lei + 8% pentru ce depășește 388 lei

d)

între 3.879,01 lei și 19.394,80 lei

316 lei + 6% pentru ce depășește 3.879 lei

e)

între 19.394,81 lei și 38.789,60 lei

1.247 lei + 4% pentru ce depășește 19.395 lei

f)

între 38.789,61 lei și 193.948,20 lei

2.023 lei + 2% pentru ce depășește 38.790 lei

g)

peste 193.948,21 lei

5.126 lei + 1% pentru ce depășește 193.948 lei

 

B. Cererile reconvenționale, cererile de intervenție și de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile cererii sau acțiunii principale.

 

C. Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:

- taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță;

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani.

 

Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acțiunea de partaj;

- încheierea de suspendare a judecării cauzei;

- hotărârile de declinare a competenței și de dezînvestire;

- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

 

 

II. Taxa judiciară de timbru

pentru cererile neevaluabile în bani

 

A. Acțiunile și cererile neevaluabile în bani

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

19 lei

a1) cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic

Dacă prin cerere se solicită și repararea pagubelor suferite, aceasta se taxează conform art. 2 alin. (1).

12 lei

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10 lei

c) cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducțiune a liberalităților și cereri de partaj

Separat de această taxă, dacă părțile contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;

19 lei

 

d) cereri de recuzare în materie civilă

4 lei

 

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10 lei

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare

10 lei

g) contestații în anulare

10 lei

h) cereri de revizuire

10 lei

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren

În ipoteza în care se revendică și o porțiune de teren, se va adăuga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate

19 lei

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți

19 lei

k) cereri de strămutare în materie civilă

4 lei

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4 lei

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

 

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4 lei

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

39 lei

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4 lei

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

10 lei

o1) cereri pentru emiterea somației de plată

39 lei

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

388 lei

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

 

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39 lei

- efectuarea de comisii rogatorii

78 lei

s) cereri de înființare a popririi

10 lei

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

2 lei

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1 leu/pagină

ț1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare

4 lei

 

B. Cererile pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39 lei

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19 lei

 

C. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39 lei

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39 lei

 

D. În materie comercială

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

39 lei

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

39 lei

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor bancare

39 lei

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. (3) din Legea nr. 26/1996 cu modificările și completările ulterioare(Codul silvic)

19 lei

 

E. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. (1) și (2) din Codul familiei

39 lei

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. (3) din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară

8 lei

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. (3) din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

6 lei

 

F. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 8 lei.

 

 

III. Scutiri

de la plata taxelor judiciare de timbru

 

A. Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:

a) încheierea, executarea și încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă și cele privind soluționarea conflictelor colective de muncă, precum și executarea hotărârilor pronunțate în aceste litigii;

b) plata muncii membrilor cooperativelor de producție meșteșugărească, de producție mixtă agricolă-meșteșugărească, de invalizi și de prestări de servicii;

c) obligațiile legale și contractuale de întreținere;

d) stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

e) stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege;

f) restituirea de către persoanele fizice și juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii și ajutoare sociale celor accidentați în muncă;

g) stabilirea și acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;

h) adopție, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența bolnavilor psihic periculoși, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin;

i) sancționarea contravenienților;

j) protecția consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenților economici care au prejudiciat

drepturile și interesele legitime ale consumatorilor;

k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acționare la societățile comerciale agricole pe acțiuni;

l) valorificarea drepturilor Societății Naționale de Cruce Roșie;

m) amenzile de orice fel:

n) exercitarea drepturilor electorale;

o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale și morale decurgând din acestea;

p) orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și cererile accesorii și incidente;

s) stabilirea și acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.

 

B. Alte scutiri

1. Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru și contestațiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

2. Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acțiunile și căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

3. Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

4. Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum și transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuințe, în vederea constituirii asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte.

5. Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăților comerciale și a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

 

 

IV. Timbrul judiciar

 

Timbrul judiciar se aplică acțiunilor, cererilor, actelor și serviciilor de competența tuturor instanțelor judecătorești, Ministerului Justiției și Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru.

 

A. Cererile de chemare în judecată, adresate instanțelor judecătorești, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 30 bani, în cazul în care se solicită soluționarea în fond a cauzei, și în valoare de 15 bani, când cererile au ca obiect exercitarea unei căi de atac.

 

B.  În cazul în care cererile prevăzute anterior, indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei, se aplică timbre judiciare de 1,50 lei, dacă valoarea este de peste 1.000 lei, se aplică timbre judiciare de 3 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000 lei, se aplică timbre judiciare de 5 lei.

Sunt exceptate de la aplicarea acestor prevederi cererile introduse de persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat și repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor de la pct. A.

 

C. Cererile adresate Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se timbrează cu timbre judiciare în valoare de 30 bani, dacă, potrivit legii, sunt supuse taxei de timbru.

 

D. Cererilor adresate instanțelor judecătorești pentru eliberarea de copii, certificate, învestirea cu formulă executorie, transcrierea (intabularea) în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipotecă, orice alte notări în registrele de publicitate, notificări și somații comunicate prin executorii judecătorești, precum și oricăror alte cereri care nu fac obiectul activității de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbre judiciare de 15 bani.